2. Toolset (cap-building)

ขอเชิญอบรมหลักสูตร การใช้ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการออกแบบหัวข้อวิจัยเชิงพาณิชย์

เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “ติดปีกงานวิ …

ขอเชิญอบรมหลักสูตร การใช้ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการออกแบบหัวข้อวิจัยเชิงพาณิชย์ Read More »

เปิดรับสมัครอาจารย์ร่วมกิจกรรมการอบรมที่ปรึกษา Train the Trainer สร้างที่ปรึกษามืออาชีพ

เปิดรับอาจารย์เข้าร่วมอบรม Train the Trainer สร้างที่ปร …

เปิดรับสมัครอาจารย์ร่วมกิจกรรมการอบรมที่ปรึกษา Train the Trainer สร้างที่ปรึกษามืออาชีพ Read More »

เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่”

เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม “การพัฒนาข้อเสนอโครงก …

เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่” Read More »

เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “เริ่มนับ 123…..เขียนบทความเพื่อลงวารสารทำอย่างไร

เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม “เริ่มนับ 123….. เขีย …

เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “เริ่มนับ 123…..เขียนบทความเพื่อลงวารสารทำอย่างไร Read More »

ขอเชิญนักวิจัยและผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ “ร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานวิจัยร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ปี 2566-2570”

ขอเชิญนักวิจัยและผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติก …

ขอเชิญนักวิจัยและผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ “ร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานวิจัยร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ปี 2566-2570” Read More »

เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “งานวิจัยบนหิ้งจะกลายเป็นนวัตกรรมจริงได้อย่างไร?”

กิจกรรมเสวนา หลักสูตร “งานวิจัยบนหิ้งจะกลายเป็นนว …

เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “งานวิจัยบนหิ้งจะกลายเป็นนวัตกรรมจริงได้อย่างไร?” Read More »

Scroll to Top