เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “SROI ….ไม่รู้ไว้ ไม่ได้แล้ว”

เปิดรับนักวิจัยการเข้าร่วมอบรม

"SROI....ไม่รู้ไว้ไม่ได้แล้ว"

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม จากโครงการและงานวิจัยที่ท่านทำ

เปิดรับสมัคร :
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

สถานที่ดำเนินการ : ห้อง Innovation Hub
อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

จัดอบรม : ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

ZOOM :
Meeting ID: 913 2223 2792
Passcode: 644841

เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “SROI ....ไม่รู้ไว้ ไม่ได้แล้ว”

ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผู้จัดการโครงการ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ฟรี! ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

คุณกัตติกา แพรกทอง (ปอร์)
0 7567 2927 , 72927
kattika.pr@wu.ac.th

Scroll to Top