ขอเชิญนักวิจัยและผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ “ร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานวิจัยร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ปี 2566-2570”

ขอเชิญนักวิจัยและผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ

ร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานวิจัยร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ปี 2566-2570

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ขอเชิญนักวิจัยและผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ “ร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานวิจัยร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ปี 2566-2570”

เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ภาคใต้ตอน โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย ได้กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานวิจัยร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ปี 2566-2570” วันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ออนไลน์ ผ่าน ZOOM

วัตถุประสงค์

 • เพื่อจัดทำกรอบแนวทางในการดำเนินงานของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระยะ 5 ปี (2566-2570) ให้สอดคล้องกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ (2566-2570) และกรอบยุทธศาสตร์เครือข่ายวิจัย (สปอว.) ปี 2564 – 2567
 • เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ประสานพลัง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
  ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน (อาจารย์ นักวิจัย ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโครงการวิจัย) และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

สถานที่ดำเนินการ : ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM
โดย.. เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ภาคใต้ตอน

จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ : วันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ZOOM
Meeting ID : 987 3602 9853
Passcode : 151783

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

08.30 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 - 09.10 น.
กล่าวเปิด โดย ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ ประธานคณะทำงานเครือข่ายฯ
09.10 - 11.00 น.
 • นำเสนอกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ (2566-2570) และกรอบยุทธศาสตร์เครือข่ายวิจัย(สปอว.) ปี 2564 – 2567
 • นำเสนอกระบวนการ เทคนิคและเครื่องมือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานวิจัยร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของเครือข่ายวิจัยร่วมภาครัฐและเอกชนภาคใต้ตอนบน ปี 2566-2570
  โดย อาจารย์ภูมิภักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารการวิจัย และอดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11.00 - 12.00 น.

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นในการกำหนดประเด็นการวิจัยและพัฒนาร่วมภาครัฐและภาคเอกชน ภาคใต้ตอนบน ในระยะ 5 ปี (2566-2570)
ดำเนินรายการประชุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์

12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ “ร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานวิจัยร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ปี 2566-2570”
 • วิเคราะห์สภาพแวดล้อม/ศักยภาพของเครือข่าย
 • กำหนดเป้าหมายการพัฒนาหรือวิสัยทัศน์
 • กำหนดผลลัพธ์และตัวชี้วัดระดับวิสัยทัศน์
  ดำเนินรายการโดย อาจารย์ภูมิภักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

08.30 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 - 12.00 น.
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ “ร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานวิจัยร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ปี 2566-2570” (ต่อ)
 • กำหนดแนวทางการพัฒนาหรือประเด็นยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์และตัวชี้วัดที่สำคัญ
 • กำหนดกลยุทธ์ แผนงานและโครงการ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
  ดำเนินรายการโดย อาจารย์ภูมิภักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์
12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ

“ร่างระบบและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์”
“ร่างการกำหนดปฏิทินการพิจารณาเพื่อสรุปแผนยุทธศาสตร์ฯ และการเตรียมวางแผนจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนที่เกี่ยวข้อง”

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ภูมิภักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์

* หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม และกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Contact Brain Power Skill Up ปี 65

คุณสุนันทา เมืองทรัพย์ (หนูนิด)
089-9935977
msunanta@wu.ac.th หรือ mtsunanta@gmail.com

Scroll to Top