เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “เริ่มนับ 123…..เขียนบทความเพื่อลงวารสารทำอย่างไร

เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม

“เริ่มนับ 123.....

เขียนบทความเพื่อลงวารสารทำอย่างไร และวารสารระดับนานาชาติฉบับไหนที่เหมาะสมกับ
(นักวิจัยเชิงพื้นที่) เรา”

เปิดรับสมัคร :
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

สถานที่ดำเนินการ : ห้อง Innovation Hub
อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

จัดอบรม : ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ZOOM :
Meeting ID: 913 7657 9978
Passcode: 485592

เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “เริ่มนับ 123.....เขียนบทความเพื่อลงวารสารทำอย่างไร

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล
อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บรรณาธิการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9-15

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ บุคลากรสายปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ฟรี! ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

คุณกัตติกา แพรกทอง (ปอร์)
0 7567 2927 , 72927
kattika.pr@wu.ac.th

Scroll to Top