เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่”

เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม

"การพัฒนาข้อเสนอโครงการ
วิจัยเชิงพื้นที่”

เปิดรับสมัคร :
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

สถานที่ดำเนินการ : ห้อง Innovation Hub
อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

จัดอบรม : ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

ZOOM :
Meeting ID: 912 0325 8164
Passcode: 038838

วิทยากร

เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่”

ดร.ธัชชา สามพิมพ์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ฟรี! ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

คุณกัตติกา แพรกทอง (ปอร์)
0 7567 2927 , 72927
kattika.pr@wu.ac.th

Scroll to Top