เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน  Talent Mobility ประจำงบประมาณ 2565

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน

Talent Mobility

การเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย ในภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ลักษณะโครงการ

โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน ต้องเป็นโครงการที่ปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการ ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย และต้องมีลักษณะดังนี้

  • ก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาตามโจทย์ของภาคเอกชนในด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน กระบวนการหรือก่อให้เกิดการพัฒนาด้านโครงสร้างองค์กรในเรื่อง ของการสร้างและพัฒนาการวิจัยในองค์กร (R&D) การพัฒนาบุคลากรในองค์กรและพัฒนาทักษะด้านวิจัยสำหรับบุคลากรของสถานประกอบการ เพื่อให้ เกิดความยั่งยืน ในการแก้ปัญหาต่อการปฏิบัติงาน
  • ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และเป็นการพัฒนาศักยภาพของ นักศึกษา

คุณสมบัติของบุคลากร วทน. (อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา) ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ

อาจารย์/นักวิจัย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • เป็นอาจารย์/นักวิจัย สังกัดมหาวิทยาลัย และต้องได้รับความเห็นชอบ จากต้นสังกัด ในการไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน
  • เป็นผู้ปฏิบัติราชการด้วยดีมีความประพฤติเรียบร้อยและไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่าง ถูกสอบสวนทางวิจัย

นักศึกษา ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  •  เป็นนักศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย และต้องได้รับความเห็นชอบ จากคณะต้นสังกัดใน การเข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการ หรือได้รับความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
  • เป็นนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษา และมีระยะเวลาการศึกษาที่สามารถปฏิบัติงาน ได้ตลอดระยะเวลาโครงการ นับถึงวันที่ยื่นคำขอ หรือวันยื่นข้อเสนอโครงการ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเวลา การศึกษา หรือการสะสมหน่วยกิตในภาคการศึกษานั้น ๆ และต้องไม่สำเร็จการศึกษาก่อนระยะเวลาสิ้นสุด โครงการ

การส่งข้อเสนอโครงการ

  • นักวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวบรวมเอกสารข้อเสนอโครงการ และส่งมายังศูนย์ อำนวยความสะดวก Talent Mobility ภาคใต้ตอนบน (โดย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
  • นักวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยเครือข่ายของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ตอนบน รวบรวมเอกสารข้อเสนอ โครงการ และส่งมายังศูนย์ประสานงานของแต่ละมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการส่งข้อเสนอโครงการ

ผู้เสนอโครงการหรือผู้ประสานงานเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จะต้องรวบรวมเสนอ ข้อเสนอโครงการผ่านศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility ภาคใต้ตอนบน (โดย อุทยานวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)  ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มายัง E-mail : Jatuporn.su@mail.wu.ac.th และส่งข้อเสนอโครงการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕ ชุด ประกอบด้วย ฉบับจริง ๑ ชุด และสำเนา ๔ ชุด มายัง คุณจตุพร สุทธิพันธ์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ ๒๒๒ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๗ ๒๙๖๓, ๐๘ ๙๑๐๕ ๔๒๒๙

คุณจตุพร สุทธิพันธ์ (จ้า)
0-7567-2963 , 089-1054229
jatuporn.su@wu.ac.th

Scroll to Top