ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ การวิเคราะห์ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการวิจัยและพัฒนา

ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ

การวิเคราะห์ทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อการวิจัยและพัฒนา

โดยวิทยากร ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภา
ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา

หัวข้อการบรรยาย

การสืบค้น/วิเคราะห์ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเขียนโครงการวิจัยให้ตอบโจทย์แหล่งทุนและผู้ใช้ประโยชน์

การสืบค้น/วิเคราะห์ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเขียนโครงการวิจัยให้ตอบโจทย์แหล่งทุนและผู้ใช้ประโยชน์

ในอังคารที่ 23 พ.ค. 66 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ณ WEDA CAFE (Co-working space)
อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หรือแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM
Meeting ID: 918 3871 1735
Passcode: 736625

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณกัตติกา แพรกทอง (ปอร์)
0 7567 7201
kattika.pr@wu.ac.th

Scroll to Top