อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมในหัวข้อ การวิเคราะห์ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการวิจัยและพัฒนา

อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมในหัวข้อ การวิเคราะห์ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการวิจัยและพัฒนา

อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมในหัวข้อ การวิเคราะห์ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการวิจัยและพัฒนา

ในวันอังคารที่ 23 พ.ค. 66 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมในหัวข้อ การวิเคราะห์ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการวิจัยและพัฒนา  โดยวิทยากร ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ณ WEDA CAFE (Co-working space) อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ในการอบรมมุ่งเน้นในเรื่องของ

  1. การสืบค้น/วิเคราะห์ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเขียนโครงการวิจัยให้ตอบโจทย์แหล่งทุนและผู้ใช้ประโยชน์
  2. การจัดทำแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ซึ่งถึอว่าเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์และนักวิจัยเป็นอย่างมาก
อ้างอิง : https://shorturl.asia/n5yUY

Scroll to Top