ม.วลัยลักษณ์ จับมือ ราชภัฎสุราษฎร์ฯ ต้อนรับ ดร.ดนุช เลขาฯ อว.โชว์บทบาทมหาวิทยาลัยที่ใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ ราชภัฎสุราษฎร์ฯ ต้อนรับ ดร.ดนุช เลขาฯ อว.โชว์บทบาทมหาวิทยาลัยที่ใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ ราชภัฎสุราษฎร์ฯ ต้อนรับ ดร.ดนุช เลขาฯ อว.โชว์บทบาทมหาวิทยาลัยที่ใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

วันที่ 30 พ.ย.65 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดร. ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในงาน “โครงการ U2T x RSP สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) กิจกรรมที่ 1 U2T Show & Share” โดยมีดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ และเครือข่ายสังคม มรส. กล่าวต้อนรับ และ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เครือข่ายศิษย์เก่า Project manager โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ

ดร. ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ที่จัดขึ้นนี้นับเป็นผลดีอย่างยิ่งในการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย ไปพัฒนาชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการที่มีคุณภาพ และเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการทุกภาคส่วน และประชาชนทั่วไป ให้เกิดการเข้าใจ และเข้าถึงประโยชน์จากการปรับบทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

ผศ.ดร. อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แถลงความร่วมมือระหว่าง อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการจัดแสดงผลงานเด่นโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลโครงการU2T พร้อมทั้งนำเสนอภาพรวม ผลงานและบริการต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของนักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาและผู้ประกอบการ เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีการพัฒนาจากโครงการ U2T ขับเคลื่อนให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

ซึ่งในวันนี้ได้มาติดตามผลการดำเนินโครงการฯ รวมถึงให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน และได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ U2T ระหว่างผู้บริหาร อว. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ชุมชน และผู้เข้าร่วมโครงการ U2T ในพื้นที่ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไป พร้อมทั้งมีสื่อมวลชนที่สามารถเป็นกระบอกเสียงในการสื่อสารข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับความสำคัญของการปรับบทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ในพื้นที่ อันเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งในวันนี้จะได้เห็นผลงานเด่นจากโครงการ U2T ที่เป็นเครื่องยืนยันว่าการทำงานแบบบูรณาการมีคุณภาพต่อคนในพื้นที่อย่างยิ่ง”

Scroll to Top