ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน

ที่มาและความสำคัญ

ลวดลายลดทอนช่อดอกประดู่ ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบบนของที่ระลึก

เทคโนโลยี

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย อาจารย์กษิญา เก้าเอี้ยน
สำนักวิชา สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการออกแบบ
เลขที่คำขอ 1802003547

ข้อดี / จุดเด่น

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://stock.adobe.com/th/

Scroll to Top