ลวดลายของแบบพับกล่อง (สครับสับปะรด)

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

ลวดลายของแบบพับกล่อง (สครับสับปะรด)

ที่มาและความสำคัญ

เป็นการออกแบบลวดลายของแบบพับกล่องบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีลักษณะแยกออกเป็นสองส่วนคือ ตัวกล่องและปลอกคาดกล่องโดยในการใช้งานจะต้องสวมปลอกคาดกล่องกับตัวกล่องเข้าด้วยกัน ซึ่งมีการออกแบบลวดลายปลอกคาดกล่องที่แสดงถึงวัตถุดิบ สถานที่ปลูก และออกแบบตัวกล่องให้มีลวดลายที่ สอดรับเข้ากับปลอกคาดกล่องอย่างลงตัว

เทคโนโลยี

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย นางศกุนิชญ์ จันทร์ทอง
สำนักวิชา สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการออกแบบ
เลขที่คำขอ 1902003012

ข้อดี / จุดเด่น

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://stock.adobe.com/th/

Scroll to Top