เครื่องมือกลิ้งลาย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

เครื่องมือกลิ้งลาย

ที่มาและความสำคัญ

เครื่องมือกลิ้งลาย ขึ้นรูปชิ้นงานด้วยวิธีการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) ประกอบด้วยตัวด้ามจับที่มีลักษณะโค้งเป็นตัวยู(U) ก้านสอด และลูกกลิ้งที่มีรูตรงกลางรับก้านสอด โดยตัวด้ามมีความยืดหยุ่นสามารถง้างถอดเปลี่ยนตัวลูกกลิ้งเพื่อเปลี่ยนลายที่ต้องการกลิ้ง

เทคโนโลยี

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย อาจารย์กษิญา เก้าเอี้ยน   
สำนักวิชา สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการออกแบบ
เลขที่คำขอ 1902003013

ข้อดี / จุดเด่น

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://stock.adobe.com/th/

Scroll to Top