เก้าอี้ 3 ขา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

เก้าอี้ 3 ขา

ที่มาและความสำคัญ

สร้างมาจากวัสดุไม้ยางพาราเสียร่วมกับการทำเทคนิคเรซิ่น เทตามร่องไม้ยางพาราให้เสทอกับผิวไม้ เชื่อมระหว่างไม้กับเรซิ่นทั้งตัวเก้าอี้

เทคโนโลยี

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย อาจารย์กษิญา เก้าเอี้ยน
สำนักวิชา สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการออกแบบ
เลขที่คำขอ 1802003551

ข้อดี / จุดเด่น

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://www.freepik.com/

Scroll to Top