อุปกรณ์บังคับทิศทางการหว่านปุ๋ยที่ใช้ประกอบกับเครื่องหว่านปุ๋ย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

อุปกรณ์บังคับทิศทางการหว่านปุ๋ยที่ใช้ประกอบกับเครื่องหว่านปุ๋ย

ที่มาและความสำคัญ

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีแปลงพืชเศรษฐกิจมีขนาดใหญ่และปลูกพืชต่างชนิดกัน อาทิเช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน จากพืชที่ต่างชนิดกัน ทำให้มีระยะห่างระหว่างพืชแต่ละชนิดในการปลูกไม่เท่ากัน เช่น ปาล์มน้ำมันจะมีระยะการปลูก 9×9 เมตร ขณะที่ยางพาราจะมีระยะปลูก 3×7 เมตร เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยางพาราและปาล์มน้ำมันมีหลายช่วงอายุและหลายขนาดแตกต่างกันออกไปการใส่ปุ๋ยจึงต้องกำหนดทิศทางและรัศมีในการหว่านปุ๋ยของพืชแต่ละชนิดแตกต่างกันไป

เทคโนโลยี

ประดิษฐ์อุปกรณ์บังคับทิศทางการหว่านปุ๋ย

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ
สำนักวิชา ฟาร์มมหาวิทยาลัยและสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร-เลขที่คำขอ 1203000753

ข้อดี / จุดเด่น

ประหยัดปุ๋ย ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตและประหยัดเวลาในการดำเนินงาน

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://www.freepik.com/

Scroll to Top