สูตรและกรรมวิธีการผลิตด้วงสาคูชนิดแผ่น

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

สูตรและกรรมวิธีการผลิตด้วงสาคูชนิดแผ่น

ที่มาและความสำคัญ

ด้วงสาคู (Rhynchophorus ferrugineus Oliver.) เป็นแมลงกินได้ที่มีการเพาะเลี้ยงกันมากในแถบภาคใต้ สามารถเพาะเลี้ยงได้ง่าย เจริญเติบโตเร็ว ไม่ต้องดูแลเอาใจใส่มาก ทำให้ขายได้ราคาดี จึงคาดการณ์ว่าด้วงสาคูน่าจะเป็นแมลงเศรษฐกิจที่น่าสนใจ และการนำไปบริโภคเช่นเดียวกับแมลงชนิดอื่น ๆ ปัจจุบันนิยมนำด้วงสาคูมาประกอบเป็นอาหาร เนื่องจากมีโปรตีนสูง อย่างไรก็ตามการบริโภคด้วงสาคูยังอยู่ในวงจำกัด เนื่องจากผู้บริโภคบางกลุ่มหวาดกลัวต่อรูปลักษณ์ของด้วงสาคู ทั้ง ๆ ที่มีรสชาติดีและเป็นแหล่งอาหารที่ให้โปรตีนและมีไขมันสูง

เทคโนโลยี

ทางนักวิจัย ได้คิดค้นและพัฒนา สูตรและกรรมวิธีการผลิตด้วงสาคูชนิดแผ่นรสบาร์บิคิวประกอบด้วย เนื้อด้วงและแป้งมันและผงบาร์บิคิว ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับด้วงสาคู และสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์
สำนักวิชา เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ 1703002555

ข้อดี / จุดเด่น

  1. เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร
  2. สะดวกในการบริโภคและมีรสชาติอร่อย”

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://www.freepik.com/

Scroll to Top