กรรมวิธีการเตรียมกล้าเชื้อผงสำหรับการผลิตปลาส้ม

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

กรรมวิธีการเตรียมกล้าเชื้อผงสำหรับการผลิตปลาส้ม

ที่มาและความสำคัญ

“ปลาส้ม” เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารหมัก ที่ประชาชนนิยมบริโภคกันมากในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย แต่ผู้ประกอบการประสบปัญหาในเรื่องของการควบคุมคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ เกิดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และสารเคมีที่อาจเกิดอันตรายต่อผู้บริโภค อีกทั้งยังมีรสชาติที่ไม่คงที่ สม่ำเสมอ ส่งผลให้ผู้ประกอบการปลาส้มบางรายยังไม่สามารถขอการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ได้

เทคโนโลยี

ทางทีมนักวิจัย ได้คิดค้นและทดลอง จนได้กรรมวิธีการเตรียมกล้าเชื้อผงเพื่อผลิตปลาส้ม ด้วยการเลี้ยงแบคทีเรียแลคติกที่แยกได้จากปลาส้มในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวบ่มที่อุณภูมิที่เหมาะสมและระยะเวลาที่พอเหมาะ เพื่อกระตุ้นให้เชื้อมีการเจริญเติบโตคงที่ แล้วปั่นแยกเอาส่วนของตะกอนเชื้อมาใช้เตรียมเป็นกล้าเชื้อผง เพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อผงในการลดระยะเวลาในการผลิตปลาส้ม และทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพคงที่ในทุกครั้งของการผลิต

ข้อดี / จุดเด่น

  1. ลดระยะเวลาในการผลิตปลาส้ม
  2. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพคงที่ในทุกครั้งของการผลิต
  3. ไม่เกิดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และสารเคมีที่อาจเกิดอันตรายต่อผู้บริโภค
  4. ผู้ประกอบการสามารถขอการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ได้”

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
สำนักวิชา สหเวชศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร-เลขที่คำขอ 2103001124

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://www.freepik.com/

Scroll to Top