กรรมวิธีการผลิตผงน้ำส้มจาก (nipa palm vinegar)

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

กรรมวิธีการผลิตผงน้ำส้มจาก (nipa palm vinegar)

ที่มาและความสำคัญ

น้ำส้มจาก (nipa palm vinegar) เป็นน้ำส้มสายชูหมักธรรมชาติที่ผลิตในตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ที่แปรรูปมาจากนํ้าตาลของต้นจาก (Nypa fruticans Wurmb) การผลิตน้ำส้มจาก จะมีขั้นตอนการหมักเช่นเดียวกับการหมักน้ำส้มสายชูหมักชนิดอื่นๆ โดยใช้นํ้าตาลของต้นจากเป็นวัตถุดิบหลักในการหมัก ซึ่งทำการหมักไว้ในภาชนะที่มีอากาศถ่ายเทประมาน 10 วัน จะเกิดเป็นกรดอะซิติกเพื่อใช้สำหรับการบริโภค นอกจากรสเปรี้ยวจากกรดอะซิติกแล้ว น้ำส้มจากยังมีกลิ่นเฉพาะตัวจากสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (volatile organic compounds) ทำให้น้ำส้มจากมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำส้มจากมีการจำหน่ายเพื่อเป็นเครื่องปรุงอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติให้เปรี้ยว อย่างไรก็ตามการบริโภคน้ำส้มจากยังไม่แพร่หลาย มีจำหน่ายภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากอายุการเก็บรักษาสั้น ทำให้ราคาการจำหน่ายในปัจจุบันมีราคาถูกและมีเพียงการนำไปประกอบอาหาร

เทคโนโลยี

ทางทีมนักวิจัย ได้คิดค้นและทดลอง จนได้กรรมวิธีการผลิตผงน้ำส้มจากโดยใช้เทคโนโลยีการทำแห้งแบบพ่นฝอย (spray drying) ในสภาวะที่เหมาะสม เพื่อคงคุณค่าของน้ำส้มจาก ทำให้สามารถเก็บได้นาน และการผลิตผงน้ำส้มจากเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยสามารถจำหน่ายในราคาที่สูงขึ้น นอกจากการผลิตเพื่อนำไปจำหน่ายเป็นเครื่องปรุงรสอาหาร ยังสามารถผลักดันให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น ผงน้ำส้มจากชนิดแคปซูลอัดเม็ด และ กัมมี่เยลลี่เสริมอาหารน้ำส้มจาก ผงเครื่องดื่มน้ำส้มจากพร้อมชงเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

ข้อดี / จุดเด่น

  1. สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องปรุงรสอาหารชนิดเปรี้ยว ผงเครื่องดื่มปรุงรสพร้อมชง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลอัดเม็ด หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ใช้ผงน้ำส้มจากเป็นส่วนผสมหลัก
  2. สามารถเก็บได้นานอย่างน้อย 6 เดือน”

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน
สำนักวิชา สหเวชศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร – เลขที่คำขอ 2003001706

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://www.freepik.com/

Scroll to Top