ชุดทดสอบตรวจหาเซลล์มีชีวิตของเชื้อ Helicobacter pylori จากชิ้นเนื้อเยื่อบุกระเพาะอาหาร

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

ชุดทดสอบตรวจหาเซลล์มีชีวิตของเชื้อ Helicobacter pylori จากชิ้นเนื้อเยื่อบุกระเพาะอาหาร

ที่มาและความสำคัญ

การพบเชื้อ H. pylori สามารถพบได้ในกระเพาะอาหารของประชากรทั่วโลกมากถึง 50% โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาจะยิ่งมีอุบัติการของการติดเชื้อ H. pylori สูง โดยพบสูงถึง 80% ในขณะที่ประเทศซึ่งพัฒนาแล้วพบอุบัติการ 40% ในประเทศไทยนั้นมีอุบัติการของการติดเชื้อประมาณ 57% การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาเชื้อในผู้ป่วยจึงมีความสำคัญ ทีมนักวิจัยจึงคิดค้นชุดทดสอบในการตรวจหาเชื้อ H. pylori ที่มีประสิทธิภาพ ราคาถูก สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเชื้อมีชีวิตเนื่องจากเชื้อมีชีวิตเท่านั้นที่ก่อโรคได้

เทคโนโลยี

ชุดทดสอบมีลักษณะเป็นภาชนะแก้วใสทรงกระบอกฝาเกลียว ประกอบด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวและวุ้นอาหารแข็ง โดยบรรจุอาหารเหลวเติมเลือดม้าและยาปฏิชีวนะเหนือวุ้นอาหารซึ่งมียูเรียเป็นสารตั้งต้น สำหรับทดสอบการสร้างเอนไซม์ยูรีเอสของเชื้อ H. pylori และมีฟีนอลเรดเป็นตัวบ่งชี้ หากตัวอย่างชิ้นเนื้อเยื่อบุกระเพาะอาหารมีเชื้อ H. pylori ที่มีชีวิตจะเจริญได้ในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวและสร้างเอนไซม์ยูรีเอส ย่อยสลายยูเรียในวุ้นอาหารได้แอมโมเนีย ทำให้เกิดภาวะเป็นด่างซึ่งจะเปลี่ยนวุ้นอาหารจากสีเหลืองเป็นสีชมพู

ข้อดี / จุดเด่น

  1. เป็นชุดทดสอบที่มีประสิทธิภาพ
  2. ราคาถูก
  3. ลดต้นทุนในการนำเข้าอุปกรณ์ราคาแพงจากต่างประเทศ

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
สำนักวิชา สหเวชศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ 1403000105

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ www.pexels.com

Scroll to Top