สูตรอาหารเพาะเลี้ยงแยกเชื้อยีสต์ Candida krusei

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

สูตรอาหารเพาะเลี้ยงแยกเชื้อยีสต์ Candida krusei

ที่มาและความสำคัญ

“Candida spp. เป็นเชื้อประจำถิ่นที่พบในช่องปาก ระบบทางเดินอาหาร และระบบสืบพันธ์ ก่อโรคในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางภูมิคุ้มกัน สายพันธุ์ที่พบบ่อยเป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อราที่ในโรงพยาบาล คือ C. albicans, C. glabrata และ C. krusei โดยเฉพาะ C. krusei มีอัตราการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นและดื้อยาต้านเชื้อราฟลูโคนาโซล ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องบ่งชี้ชนิดของเชื้อ C. krusei เพื่อช่วยในการวินิจฉัยอย่างถูกต้องและวางแนวทางในการรักษาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
วิธีการบ่งชี้ชนิดของการติดเชื้อ C. krusei ที่นิยมในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาได้แก่ การเพาะเชื้อใน CHROMagar ซึ่งเป็นอาหารที่ใช้แยกชนิดของเชื้อ Candida spp. แต่เนื่องจาก CHROMagar มีราคาสูง ผู้ประดิษฐ์จึงได้พัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับบ่งชี้เชื้อยีสต์ C. krusei ขึ้น”

เทคโนโลยี

อาหารเลี้ยงเชื้อประกอบด้วยวุ้นอาหาร , น้ำตาลกลูโคส และน้ำตาลไซโลส , เปปโตน , ยาต้านเชื้อราฟลูโคนาโซล , และยาต้านเชื้อแบคทีเรียคลอแรมเฟนิคอล โดยมีฟินอลเรด เป็นอินดิเคเตอร์ ภายใต้สภาวะบ่มเลี้ยงเชื้อที่ 42 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 48 ชั่วโมง พบการเจริญของเชื้อ C. krusei เมื่อใช้น้ำตาลหมดจะใช้เปปโตนที่มีในอาหารเลี้ยงเชื้อ ทำให้เกิดสภาวะเป็นด่าง ส่งผลให้อาหารเปลี่ยนเป็นสีแดง ขณะที่ไม่พบการเจริญของเชื้อยีสต์อื่นๆ เช่น C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis และ C. parasilosis เนื่องจากถูกยับยั้งด้วยยาต้านเชื้อราฟลูโคนาโซล เช่นเดียวกับเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนถูกยับยั้งด้วยยาคลอแรมเฟนิคอล

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
สำนักวิชา สหเวชศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร – เลขที่คำขอ 1803001388

ข้อดี / จุดเด่น

การเจริญของเชื้อส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกรดด่าง (pH) ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ช่วยให้อ่านผลได้ง่ายขึ้น

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ www.pexels.com

Scroll to Top