กรรมวิธีการเลี้ยงเชื้อสเตรปโตมัยสีท (Streptomyces) ในหลอดทดลองเพื่อลดระยะเวลาในการผลิต สารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

กรรมวิธีการเลี้ยงเชื้อสเตรปโตมัยสีท (Streptomyces) ในหลอดทดลองเพื่อลดระยะเวลาในการผลิต สารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิ

ที่มาและความสำคัญ

การผลิตสารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิจากแบคทีเรียมักจะใช้ระยะเวลานานในการบ่มเลี้ยงเชื้ออาจส่งผลต่อการปนเปื้อนเชื้ออื่นที่ไม่ต้องการ ดังนั้นเพื่อลดการเกิดปัญหาดังกล่าวและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วจึงได้พัฒนากระบวนการเลี้ยงที่ช่วยลดระยะเวลาในการผลิตและเพิ่มผลผลิตเมแทบอไลท์ทุติยภูมิด้วยการเร่งอัตราการเจริญของเชื้อในชุดอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับเชื้อ

เทคโนโลยี

ทางนักวิจัยได้ศึกษาพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงเชื้อด้วยการเขย่าขวดเลี้ยงเชื้อแบบก้นจีบที่บรรจุเม็ดลูกปัดแก้วอยู่ภายในเพื่อเพิ่มอัตราการสัมผัสออกซิเจนลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยพบว่าชุดอุปกรณ์ดังกล่าวที่ใช้ในการเลี้ยงเชื้อ จะช่วยเร่งการเจริญและเพิ่มผลผลิตได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วกว่าวิธีดั้งเดิม

ข้อดี / จุดเด่น

  1. ลดการปนเปื้อน
  2. เพิ่มอัตราผลผลิต
  3. เร่งอัตราการเจริญเติบโต

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
สำนักวิชา สหเวชศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร-เลขที่คำขอ 1503002065

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ www.pexels.com

Scroll to Top