แผ่มฟิล์มแบคทีริโอซินรักษาสิว

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

แผ่มฟิล์มแบคทีริโอซินรักษาสิว

ที่มาและความสำคัญ

การคิดค้นและพัฒนาแผนฟิล์มแบคทีริโอซินรักษาสิว ซึ่งได้พัฒนามาจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาสิวในรูปแบบเจลทาสิวผสมโปรตีนชีวสารกึ่งบริสุทธิ์ (แบคทีริโอซิน) ที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อสิว ซึ่งพบว่า เจลแต้มสิวฯ มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อสิวต่ำกว่าการใช้ชีวสารฯ (แบคทีริโอซิน) เพียงอย่างเดียว ดังนั้นจึงสนใจพัฒนาแผ่นฟิล์มรักษาสิวที่มีเฉพาะแบคทีริโอซินจากเชื้อ Brev. laterosporus เพียงอย่างเดียวในการนำไปใช้รักษาสิวให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีและพกพาได้สะดวก

เทคโนโลยี

ทีมนักวิจัยได้คิดค้นและพัฒนา โดยเตรียมแบคทีริโอซินหรือโปรตีนชีวสารกึ่งบริสุทธิ์จากน้ำเลี้ยงแบคทีเรีย บรีวิบาซิลลัส เลทเทอโรสปอรัส Brevibacillus [Brev.] laterosporus ที่แยกได้จากอากาศในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยการตกตะกอนโปรตีนออกมาจากน้ำเลี้ยงแบคทีเรียดังกล่าวด้วยแอมโมเนียมซัลเฟต แล้วนำไปเป็นส่วนประกอบร่วมกับสารเพ็คติน (pectin), ไคโตซาน (chitosan) ในกรดแลคติค (lactic acid) ในสัดส่วนที่เหมาะสม จากนั้นนำไปขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มแล้วนำไปศึกษาฤทธิ์ปฏิชีวนะในการต้านแบคทีเรียก่อสิว

ข้อดี / จุดเด่น

  1. พกพาได้สะดวก
  2. มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อสิวได้ดี
  3. ไม่ชักนำให้เกิดการดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรียก่อสิว
  4. ไม่เกิดสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม
  5. มีความปลอดภัยสูงต่อผู้บริโภค”

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
สำนักวิชา สหเวชศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ 1603001352

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ www.pexels.com

Scroll to Top