เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน ITAP ประจำปีงบประมาณ 2566

เปิดรับสมัครข้าร่วมโครงการ

Innovation and Technology Assistance Program : ITAP

โครงการวิจัยภายใต้โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2566 ด่วน !!

Days
Hours
Minutes
Seconds

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความพร้อมที่จะผลักดันและลงมือดําเนินการเพิ่มผลิตภาพนวัตกรรมและขีดความสามารถทางเทคโนโลยีในภาคการผลิต อันจะส่งผลอย่างสําคัญต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น สวทช. จึงจัดตั้งโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขึ้นเพื่อขยายการให้ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศในการนําเทคโนโลยีเข้าไปทําให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตในรูปแบบของการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมทั้งการฝึกอบรมการเสาะหาเทคโนโลยีจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการค้าสากลได้อย่างเข้มแข็ง โดยมีศูนย์ประสานงานโครงการกระจายอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ทำหน้าที่ประสานงานการดำเนินโครงการวิจัยและบริการวิชาการแก่ภาคเอกชนในพื้นที่ให้สำเร็จตามเจตนารมย์ของโครงการ บัดนี้ ศูนย์ประสานงานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม อุทยานยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) งบประมาณปี 2565 โดยไม่จำกัดเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ

ITAP ช่วยอะไรคุณ

จัดหาผู้เชี่ยวชาญ เข้าช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านเทคนิคและร่วมกับพัฒนาโครงการจนเกิดผลลัพธ์ที่น่าพอใจ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำโครงการ 50% แต่ไม่เกิน 400,000 บาทต่อโครงการ 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายสูงสุด 50%

ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่
คุณไกรสร นิลอาสน์
ตึกอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ชั้น 1 โซน B )
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณไกรสร นิลอาสน์ (กั้ง)
080 788 8512, 0 7567 3588
kraison_ninlaart@hotmail.com

Scroll to Top