เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน Co-Research ประจำปีงบประมาณ 2566

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน

Co-Research ประจำปีงบประมาณ 2566

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 20 กันยายน 2565 ด่วน !!

Days
Hours
Minutes
Seconds

ยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หรือทาง -mail : kraison.ni@mail.wu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2565

สอบถามเพิ่มเติม 
คุณไกรสร นิลอาสน์ (กั้ง), 0 7567 3588 , 3571

คุณสมบัติภาคเอกชน

  • จดทะเบียนนิติบุคคลตามกฏหมายไทยและมีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51 ไม่จำกัดทุนจดทะเบียน
  • ภาคเอกชนมีความพร้อมด้านการลงทุน ร่วมสนับสนุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของงบประมาณโครงการ โดยแบ่งเป็นเงินสด (In cash) ไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของงบประมาณที่ภาคเอกชนสนับสนุน และสนับสนุนในรูปแบบอื่นที่มิใช่เงินสด (In kind) อีกกึ่งหนึ่ง

งบประมาณสนับสนุน (สป.อว.)

  • สูงสุดไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณโครงการทั้งหมด
  • ไม่กำหนดเพดานเงินสูงสุดในการสนับสนุนซึ่งได้ทุกหมวดค่าใช้จ่ายยกเว้นครุภัณฑ์

จุดเด่น

  • ไม่จำกัดงบประมาณสูงสุดที่สามารถสนับสนุนได้
  • ลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการทำวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน
  • เป็นการพิสูจน์เทคโนโลยีหรืองานวิจัย เพื่อการนำไปใช้จริงในอุตสาหกรรม
  • เอกชนสามารถลงทุนนอกเหนือจากเงินสดได้ คือ ในลักษณะเป็น In kind ได้ เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน เป็นต้น
  • ช่วยผลักดันงานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกสู่การใช้ประโยชน์

ลักษณะของโครงการ

เป็นการนำงานวิจัย/องค์ความรู้/ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย มาช่วยแก้ปัญหาที่มี IMPACT สูง

ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน

คุณไกรสร นิลอาสน์ (กั้ง)
0 7567 3588 , 3571
kraison.ni@mail.wu.ac.th

Scroll to Top