เติมสีสันให้ท่าศาลา จากเมืองผ่านให้กลายเป็นเมืองที่ต้องแวะ

เติมสีสันให้ท่าศาลา จากเมืองผ่านให้กลายเป็นเมืองที่ต้องแวะ

ข่าว เติมสีสันให้ท่าศาลา จากเมืองผ่านให้กลายเป็นเมืองที่ต้องแวะ

พลังคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ผสมผสานการทำงานกับทุกภาคส่วน…

วันที่ 9 กันยายน 2565 ร่วมงาน “คืนสีสันให้ท่าศาลา ครั้งที่ 3“ เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจและความตั้งใจของทุกภาคส่วน อว.ส่วนหน้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ชมรมท่องเที่ยวท่าศาลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในอำเภอท่าศาลา ภายใต้บริบทและต้นทุนทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย และมุ่งส่งเสริมให้ท่าศาลาเป็นเมืองที่ต้องแวะ เมืองที่ห้ามพลาด และเป็นเมืองเป้าหมายในอนาคต

#ท่าศาลาเมืองน่าอยู่
#มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Scroll to Top