อุทยานวิทย์ฯ เข้าร่วมชมนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดโดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุทยานวิทย์ฯ เข้าร่วมชมนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดโดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุทยานวิทย์ฯ เข้าร่วมชมนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดโดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมชมนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Scientic Equipment Center Network,TSEN) ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานจากความร่วมมือของ 22 พันธมิตรทั่วประเทศไทย ซึ่งในงานมีการจัดนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการต่างๆจากบริษัท ผู้จำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อสร้างองค์ความรู้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างนวัตกรรมของผู้ประกอบการ รวมทั้งภาคเอกชน โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและสร้างสานสัมพันธ์เครือข่ายเพื่อวางแผนจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคตต่อไป

Scroll to Top