เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม การวิเคราะห์การตั้งเงินเดือนและการบริหารภาษี

เปิดรับผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจของเครือข่ายภาคใต้ตอนบนการเข้าร่วมอบรม

การวิเคราะห์การตั้งเงินเดือนและการบริหารภาษี

โครงการให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจ เครือข่ายภาคใต้ตอนบน หลักสูตร “เจาะลึกการทำตลาดและการทำบัญชีบริหาร เพื่อสร้างธุรกิจที่เข้มแข็ง”

วัตถุประสงค์โครงการ : 
ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีแนวคิดและทักษะการปรับตัวทางธุรกิจโดยการปรับรูปแบบการทำการตลาดในปัจจุบัน รวมถึงเข้าใจเทรนด์ตลาดและเทรนด์ของผู้บริโภค ซึ่งส่งผลต่อทิศทางในการทำธุรกิจ พร้อมการใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด อีกทั้งยังส่งเสริมเรื่องการทำระบบบัญชีที่มีความสำคัญต่อกิจการ ทำให้ธุรกิจสามารถเดินต่อได้

กลุ่มเป้าหมาย : 
“ผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจของเครือข่ายภาคใต้ตอนบน
อบรมฟรี ตลอดหลักสูตร”

วิทยากร เปิดรับผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “เจาะลึกการทำตลาดและการทำบัญชีบริหาร เพื่อสร้างธุรกิจที่เข้มแข็ง”

คุณอัษฎาวุธ แสงนภาเพ็ญ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท มัสเตอร์โปร คอนซัลแท็นซ์ จำกัด

ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การตั้งเงินเดือนสำหรับผู้บริหารและการบริหารภาษี ซึ่งมีความสำคัญ ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ เทคนิค และหลักการในการตั้งเงินเดือน รวมถึงการจัดการด้านการบริหารภาษีในธุรกิจ

กำหนดการ :
เรียนสดออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุดารัตน์ มานะจิตต์ (ปัต)
0 7567 3579
sudarat.ma@wu.ac.th

Scroll to Top