ขอเชิญผู้ประกอบ SMEs ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนากลไลขับเคลื่อนมาตรการสนับสนุนทุนสำหรับภาคเอกชน

ขอเชิญผู้ประกอบ SMEs ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

โครงการพัฒนากลไลขับเคลื่อนมาตรการสนับสนุนทุนสำหรับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐหรืออุปสงค์ของตลาด (TBIR/TTTR) ผ่านระบบออนไลน์

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 13 ธันวาคม  2565
ผู้ประสานงาน : นางหทัยรัตน์ รุยหานนท์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-869-9204
อีเมล : info@thaibispa.or.th

  ด้วยสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้ดำเนินโครงการพัฒนากลไลขับเคลื่อนมาตรการสนับสนุนทุนสำหรับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐหรืออุปสงค์ของตลาด (TBIR/TTTR) ซึ่งมีกำหนดจัดการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและ SMEs ที่มีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนา ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 -11.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลมาตรการสนับสนุนทุนสำหรับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามความต้องการของภาครัฐหรือตามอุปสงค์ของตลาด (TBIR/TTTR) และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าว

QR

Join Zoom Meeting : https://us06web.zoom.us/j/6625647701
Meeting ID : 662 564 7701
ระยะเวลาการจัดงาน : วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.

กำหนดการ

Agenda

คุณไกรสร นิลอาสน์ (กั้ง)
0-7567-3588 , 3571
kraison.ni@mail.wu.ac.th

Scroll to Top