ประกาศรับสมัครพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหางานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดรับสมัครพนักงานวิสาหกิจ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหางานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.คุณสมบัติทั่วไป
      ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรู้ความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์/สังเคราะห์ จัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูล
 • มีทักษะการร่างหนังสือโต้ตอบและเขียนรายงานการประชุมได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์และประสานงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office เป็นอย่างดี
 • มีความตั้งใจ กระตือรือร้นในการทำงาน มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถทำงานในลักษณะติดต่อประสานงานได้อย่างดี

3. ภาระงาน
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานดังต่อไปนี้

 • การควบคุมดูแล วิเคราะห์ วางแผน พัฒนาระบบ และติดตามงานการเงินและบัญชีภายในหน่วยงาน
 • ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ ของโครงการ/หน่วยงาน ให้เป็นไปตามระบบทางการเงินและบัญชี
 • จัดทำระบบงบประมาณ (MIS)
 • การศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางการเงินและบัญชีเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน
 • ติดต่อประสานการทำงาน ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการให้บริการแก่งาน / หน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และโครงการที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
 • แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการทำงานในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานของ อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ และโครงการที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
 • สรุปประมวลจัดทำรายงานและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในงานที่รับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๆ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

4. คุณสมบัติอื่นๆ 

 • มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
 • เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
 • เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
 • เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

5. อัตราค่าตอบแทน 
วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท

6. รอบการประเมินผลการดำเนินงาน  
ผู้ปฏิบัติการต้องเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงาน ทุก 6 เดือนจากผู้บังคับบัญชา

7. ระยะเวลาการจ้างงาน
สัญญาแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 และจะต่อสัญญาทุก ๆ 1 ปี หลังจากได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว

8. สวัสดิการ

 • สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้สำหรับพนักงานวิสาหกิจ (ประกันสังคม) และสวัสดิการที่ทางอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนดมีให้เพิ่มเติม (ประกันสุขภาพ/ตรวจสุขภาพประจำปี)
 • สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

9. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
     1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้วถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
     2.สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
     3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
     4.สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
     5.ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
     6.เอกสารแนบทุกฉบับผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย 
        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะรับสมัครเฉพาะผู้ที่กรอกใบสมัคร และข้อมูลครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 9 เท่านั้น
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัคร     อื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราวของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในครั้งต่อไป

10. การสมัคร
ให้ผู้สนใจสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ลิ้งค์  https://recruit.wu.ac.th/  โดยกรอกข้อความให้สมบูรณ์ และแนบเอกสารตามข้อ 9  ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2566 
กรณีสอบถามเพิ่มเติมโทร 075-67-3573 หรือ 086-8698326 (คุณเรณู มีสิทธิ์)

11. การดำเนินการคัดเลือก 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก  ดังนี้
          ขั้นตอนที่ 1   พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
          ขั้นตอนที่ 2  จะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้  ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหรือเชิญผู้สมัคร มาสอบคัดเลือกหรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสม

12. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ     จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
 • กำหนดการสอบสัมภาษณ์       จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • ประกาศผลการคัดเลือก          จะแจ้งให้ทราบในวันสอบ
  *หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของ มหาวิทยาลัย

13. เงื่อนไขอื่น ๆ 
     1.ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
     2.ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรืออุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
     3.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัคร  อื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
     4.การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย อุทยานวิทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานของอุทยานวิทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในครั้งต่อไป 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณเรณู มีสิทธิ์ (เรย์)
0 7567 3573
renoo.me@wu.ac.th

Scroll to Top