ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรี อว. ลงกระบี่ หารือ อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมยกระดับผลิตภัณฑ์โครงการ U2T

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรี อว. ลงกระบี่ หารือ อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมยกระดับผลิตภัณฑ์โครงการ U2T

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรี อว. ลงกระบี่ หารือ อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมยกระดับผลิตภัณฑ์โครงการ U2T

      รศ.ดร. ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีกำกับดูแลอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะ ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล หรือ U2T for BGC พื้นที่ภาคใต้ ณ อ่าวนางแลนด์มาร์คไนท์มาร์เก็ต ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
โดยภายในงานมีการออกบูทแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชนมากมาย และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน นับว่าเป็นการร่วมมือกันที่ดี และยังสามารถขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของชุมชนเติบโตขึ้นในอนาคตอีกด้วย 

Scroll to Top