ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรี อว. ลงกระบี่ หารือ อวท. มวล.ร่วมยกระดับผลิตภัณฑ์โครงการ U2T

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรี อว. ลงกระบี่ หารือ อวท. มวล.ร่วมยกระดับผลิตภัณฑ์โครงการ U2T

      รศ.ดร. ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีกำกับดูแลอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะ ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล หรือ U2T for BGC พื้นที่ภาคใต้ ณ อ่าวนางแลนด์มาร์คไนท์มาร์เก็ต ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
โดยภายในงานมีการออกบูทแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชนมากมาย และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน นับว่าเป็นการร่วมมือกันที่ดี และยังสามารถขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของชุมชนเติบโตขึ้นในอนาคตอีกด้วย 

Scroll to Top