เทคนิคการอบไม้แปรรูปโดยการควบคุมค่าความเค้นในไม้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

เทคนิคการอบไม้แปรรูปโดยการควบคุมค่าความเค้นในไม้

ที่มาและความสำคัญ

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจ เมื่อต้นยางมีอายุได้ 25 ถึง 30 ปีและให้น้ำยางน้อยลง เกษตรกรจะทำการตัดโค่นต้นยางพาราเพื่อปลูกใหม่ทดแทน ไม้ยางพาราที่ได้จาการตัดโค่นจะถูกนำไปแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางพาราเป็นไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง ซึ่งองค์ความรู้ที่ใช้ในกระบวนการผลิตดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของบุคลากรภายในโรงงานเป็นหลัก ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตไม่สูงเท่าที่ควรจะเป็นและผลผลิตไม้แปรรูปที่ได้ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีความไม่แน่นอน

เทคโนโลยี

การประดิษฐ์นี้มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาเทคนิคการอบไม้แปรรูปแบบใหม่ ที่ควบคุมโดยใช้ค่าความเค้นในเนื้อไม้ ซึ่งถูกสร้างขึ้นภายใต้เงื่อนไขการอบไม้ โดยใช้สัญญาณที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงค่าความเค้นที่วัดได้จากเนื้อไม้ในระหว่างการอบไม้ ไปเป็นตัวควบคุมการอบไม้ เพื่อป้องกันการแตกของเนื้อไม้

ข้อดี / จุดเด่น

  1. ระบบมีความเสถียร คงทน ง่ายต่อการใช้งาน และปลอดจากการซ่อมบำรุง
  2. ระบบยังช่วยให้โรงงานสามารถอบไม้ได้รวดเร็วขึ้น ไม้เสียน้อยลง และลดการใช้พลังงานจากการอบ”

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย รศ.ดร.นิรันดร มาแทน
สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ 1903001430

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://www.freepik.com/

Scroll to Top