ชุดทดสอบคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกพีดีจากเลือดครบส่วน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

ชุดทดสอบคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกพีดีจากเลือดครบส่วน

ที่มาและความสำคัญ

“ภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกพีดี เป็นความผิดปกติที่มีการสืบทอดทางพันธุกรรมยีนด้อยบนโครโมโซมเพศ (X linked recessive) ทำให้ผู้ชายมีโอกาสเป็นภาวะพร่องเอนไซม์มากกว่าผู้หญิงหากได้รับยีนที่มีความผิดปกติจากแม่ ในขณะที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นพาหะ
การตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกพีดี จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์เพื่อจะสามารถเป็นข้อมูลในการป้องกันตนเองจากการสัมผัส การรับประทานอาหาร หรือยาที่กระตุ้นให้เกิดสารอนุมูลอิสระและก่อให้เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกได้ รวมทั้งคู่สมรสที่วางแผนในการมีบุตรสามารถให้ข้อมูลกับแพทย์เพื่อหาทางป้องกัน หรือรักษากรณีที่บุตรอาจจะมีภาวะตัวเหลืองตาเหลืองหลังคลอดได้”

เทคโนโลยี

นักวิจัยได้คิดค้นและทดลอง จนได้ชุดทดสอบคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกพีดีจากเลือดครบส่วน โดยใช้สิ่งส่งตรวจที่เป็นเลือดครบส่วนผสมกับน้ำยาชุดทดสอบและสามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ชุดทดสอบมีลักษณะเป็นน้ำยาของเหลวบรรจุในขวดแก้วทรงกระบอก พร้อมฝาจุก ประกอบด้วยน้ำยาชุดทดสอบ 2 ขวด ขวดที่ 1 ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารตั้งต้น

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย อาจารย์ ดร.อรวรรณ สาระกุล
สำนักวิชา สหเวชศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ 1703002223

ข้อดี / จุดเด่น

  1. ลดขั้นตอนการทำการทดลอง และลดอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำการทดลอง
  2. ลดระยะเวลาในการออกผลเหลือเพียง 10 นาที
  3. ลดต้นทุนในการผลิต”

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ www.pexels.com

Scroll to Top