โครงการ Industrial Research and Development Capacity Building (IRD Cap Building) ประจำปีงบประมาน 2566

เปิดรับสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ

IRD Cap Building :

Industrial Research and Development Capacity Building

แผนงานการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2565 ด่วน !!

Days
Hours
Minutes
Seconds

คุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้

  • สถานประกอบการที่จดทะเบียนในไทย มีคนไทยถือหุ้นเกิน 51%
  • มีสถานประกอบการสำหรับดำเนินกิจการ และเพื่อผลิตสินค้าเป็นของตนเอง
  • มีความมุ่งมั่นในการจัดทำแผนและแนวทางการทำวิจัยและพัฒนา (R&D Blueprint) ที่จะเป็นแนวทางในการจัดตั้ง/
  • ยกระดับหน่วย RD ในสถานประกอบการ

สิ่งที่จะได้รับในการเข้าร่วมโครงการ

  1. ได้รับการส่งเสริมความพร้อมและศักยภาพในการจัดตั้งหรือพัฒนาหน่วยวิจัย (R&D unit)ในสถานประกอบการ และ/หรือ ลงทุนด้าน R&D ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
  2. มีที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการในการจัดตั้งหรือพัฒนาหน่วยวิจัย (R&D unit) ในสถานประกอบการ และ/หรือ ลงทุนด้าน R&D ตลาดโค
  3. ได้รับแผนและแนวทางในการพัฒนาหน่วยวิจัยและพัฒนา (R&D Blueprint) ของผู้ประกอบการ ภายหลังการ Coaching โดยมีปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญแนะนำตลาดโครงการ

ฟรี !!!

ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ ให้คำปรึกษา (Consult)
รับแผนและแนวทางในการพัฒนาหน่วยวิจัยและพัฒนา (R&D Blueprint)

*หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาโครงการ IRD Cap Building
1.แบบฟอร์มยืนยันคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการ IRD Cap Building
2.สำเนาหนังสือรับรองสถานประกอบการ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
3.สำเนาบัตรประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ สนับสนุนโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คุณไกรสร นิลอาสน์ (กั้ง)
080 788 8512, 0 7567 3588
kraison_ninlaart@hotmail.com

Scroll to Top