เปิดรับผู้ประกอบการ นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร The Essential Guide to Entrepreneurship : ผู้ประกอบการยุคใหม่ ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ

เปิดรับผู้ประกอบการ นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร ..

The Essential Guide to Entrepreneurship :

ผู้ประกอบการยุคใหม่ ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ

เปิดรับสมัคร :
ตั้งแต่ วันนี้ – 5 สิงหาคม 2565

Skill ที่ได้รับ ได้เรียนรู้การเปลี่ยนไอเดียให้เป็นธุรกิจที่มีผลประกอบการจริง วิธีการพัฒนาสินค้า และการวางแผนการเติบโตบริษัทให้ใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ยังจะได้ศึกษาทัศนคติและ mindset ที่ถูกต้องสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการธุรกิจ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
ฟรีค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม ! รับสมัครเพียง 55 ท่านแรกเท่านั้น

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

วิทยากร the essential guide to leadership harvard business review

ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง
ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิทยากร the essential guide to leadership harvard business review

ผศ.ดร.สันติธร ภูริภักดี
อาจารย์ประจำ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยากร the essential guide to leadership harvard business review

อาจารย์รัฐวิชญ์ ชัยศิริพานิช
วิทยากรอิสระ

สถานที่จัดกิจกรรม : ณ โรงแรมชฎา แอท นคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (สนับสนุนที่พักจำนวน 1 คืน และอาหารตลอดกิจกรรม)

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
1) Entrepreneurial Skill ทักษะที่ผู้ประกอบการควรมี
2) Empathy tools การฟังอย่างเข้าใจและเข้าถึงลูกค้า
3) Ideate การระดมสมองเพื่อหาไอเดียธุรกิจเจ๋งๆ
4) Business Model Canvas เข้าใจภาพรวมธุรกิจในหนึ่งหน้า
5) Storytelling ทักษะการนำเสนอธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ

Scroll to Top