เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ เพื่อพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเชิง บริษัทนีโอ แฟคทอรี่ จำกัด

เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ เพื่อพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเชิง

The Open Innovation Research Theme: “Utilization of Agricultural Waste and Innovation of Agricultural Products”

การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาด

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 เมษายน 2565

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด

โดยดำเนินธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและเครื่องสำอาง ภายใต้เครื่องหมายการค้า  เอเวอร์เซ้นส์ ทรอส ไฟน์ไลน์ ดีนี่ วีไวต์ บีไนซ์ สมาร์ท โทมิ และเครื่องหมายการค้าอื่นซึ่งอาจจะมีขึ้นในอนาคต ด้วยปณิธานและความมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพให้กับผู้บริโภค พร้อมความเข้าใจถึงความต้องการอย่างแท้จริงทั้งภาพลักษณ์อันทันสมัย สะดวกต่อการใช้งานในราคาที่เหมาะสมมาตลอดระยะเวลากว่าสามสิบปี ซึ่งบริษัทฯ มีแผนการพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดงานวิจัยและนวัตกรรมที่หลากหลายและสามารถนำมาต่อยอดธุรกิจ ที่สร้างอรรถประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค และเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป โดยมีเป้าหมายในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน ระหว่างบริษัทฯและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาด โดยใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ด้านเทคโนโลยีเครื่องสำอาง วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์และวัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ สัตว์เลี้ยงรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง และเทคโนโลยีดิจิตอลที่เกี่ยวข้องกับขอบข่าย เพื่อตอบรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของผู้บริโภคทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภค Yold (Young Old) และกลุ่มเด็กเล็ก นั้น

ทำความรู้จักบริษัท

กำหนดการ

วันนี้ - 30 เมษายน 65
เปิดรับหัวข้อวิจัย
1 พฤษภาคม 65 - 7 พฤษภาคม 65
คัดเลือกหัวข้อวิจัย
20 พฤษภาคม 65
Project Pitching
สิงหาคม 65
ประกาศผลการคัดเลือก
นักวิจัยส่ง Full Proposal/สัญญาวิจัย
เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน Industrial Research and Development (RD Facility Boost Up)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีนี่

คุณเสาวคนธ์ ใจต๊ะมา (แพรว)
e-mail : saowakon.ja@wu.ac.th
0 7567 2963 , 3575

Scroll to Top