เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน สนับสนุนการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ประจำปี 2564

โครงการสนับสนุนการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ประจำปี 2564

มาต่อยอดงานวิจัยให้พร้อมออกห้างกันคร้าบบบ 🏪🔬🩺📑

ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ประจำปี 2564

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมประเมินความพร้อมของผลงานวิจัย (IP Audit) เพื่อต่อยอดผลงานวิจัยให้มีความพร้อม
ในการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุม Co-working Space อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม (โซนเอฟ)

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาจะให้การสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกทุกประเภทผลงาน ผลงานละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งจะประกอบด้วยทุน 3 ประเภท ดังนี้
1) ทุนสนับสนุนเพื่อต่อยอดงานวิจัย จำนวน 8 ทุน
2) ทุนจัดทำต้นแบบผลงานวิจัย จำนวน 3 ทุน
3) ทุนพิสูจน์เทคโนโลยี / พิสูจน์ตลาด จำนวน 2 ทุน
ทั้งนี้ ขอให้ท่านส่งข้อเสนอโครงการ ไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2564

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา (TLO)
เว็บไซต์ : https://sciencepark.wu.ac.th/tlo

Scroll to Top