ip audit 2564

เปิดรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมสนับสนุนการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

IP Audit 2564


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่

**หมดเขตรับสมัคร  ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564


ประกาศผลการคัดเลือก

ผลการตัดสินข้อเสนอโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย “IP Audit 2564”
วันที่ 3,8,12 มีนาคม 2564


คลิกผลคัดเลือกที่นี่ !!

กำหนดการ

“คัดเลือกผลงานวิจัยในโครงการ IP Audit”
ผ่านระบบ video conference ด้วย โปรแกรม zoom


กำหนดการวันที่ 3  มีนาคม 2564 คลิก !!


กำหนดการวันที่ 8  มีนาคม 2564 คลิก !!


กำหนดการวันที่ 12  มีนาคม 2564 คลิก !!

ประมวลภาพถ่ายในวันจัดกิจกรรม


กรรมการ

นายพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ
ตำแห่นง เลขาธิการสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย
บริษัท สวอน ลีมูซีน จำกัด (ออสเตรเลีย)

รศ.ดร. จรรยา ชาญชัยชูจิต
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง
ตำแห่นง ผู้อำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลยวลักษณ์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

คณะกรรมการ นักวิจัย และทีมงาน จำนวนประมาณ 25 คน

เงือนไข

  1. เป็นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  2. ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการไม่เกิน 30 กันยายน 2564
  3. ส่งข้อเสนอโครงการไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2564