Research To Market- R2M

เป็นกิจกรรมที่ผลักดันให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยในสถาบันไปสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีให้กับนักวิจัยและนักศึกษา ให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นการทำธุรกิจจนถึงการแข่งขันเข้าสู่เชิงพาณิชย์ และเป็นการเพิ่มเติมความรู้แก่นักศึกษาและนักวิจัยเกี่ยวกับขั้นตอนของนวัตกรรมจนถึงการออกสู่ตลาด

PORTFOLIO 2022

ชื่อผลงานวิจัย : สูตรผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่เสริมความแข็งแรงให้กับผิวที่เกิดจากผื่นแพ้
ผลิตภัณฑ์ : Old-D ผลิตภัณฑ์ดูแลผื่นผิวหนัง อยู่ในรูปของเจล ช่วยในเรื่องของการดูแล บำรุง และเสริมความแข็งแรงให้กับผิวที่เกิดจากผื่นแพ้โดยมีส่วนผสมหลักเป็นน้ำมันปาล์มแดงพรีเมี่ยม เหมาะที่จะนำมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเกิดผื่นแพ้บริเวณผิวหนัง
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล – สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
รายชื่อทีมนักศึกษา :
นางสาวฮุสนา มะดอรอแม
นายฟะห์มี เปาะสา
นายอัฟวัน นิเด็ง
นางสาวต่วนฮาวันตีร์ ซาฮาบุดดีน
สำนักวิชา : เภสัชศาสตร์, สหเวชศาสตร์

ชื่อผลงานวิจัย : กระบวนการเมมเบรนคอนแทคเตอร์สำหรับการนำกลับแอมโมเนียจากน้ำเสียโรงงานยางพารามาอยู่ในรูปของปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (MCs TECH)
ผลิตภัณฑ์ : ชุดเมมเบรนคอนแทคเตอร์สำหรับการบำบัดน้ำเสียจากโรงงาน ช่วยกำจัดกลิ่นน้ำเสียฉุนแอมโมเนียจากกระบวนการ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียในโรงงาน และสร้างรายได้ให้กับโรงงาน
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รายชื่อทีมนักศึกษา :
นางสาวโยษิตา โนะ
นางสาวธัญญลักษณ์ พินิจสกูล
นายปณิธิ เวชพิทักษ์
นายเดชพนต์ ศรีวังแก้ว
สำนักวิชา : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, นิติศาสตร์

 

ชื่อผลงานวิจัย : สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียเพื่อการคัดแยก Burkholderia pseudomallei
ผลิตภัณฑ์ : ชุดทดสอบตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Burkholderia pseudomallei เป็นชุดทดสอบขนาดเล็ก อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถที่จะทำการตรวจและอ่านผลได้ไม่ต้องจำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความแม่นยำในการตรวจหาเชื้อสูงถึง 98% และยังสามารถออกผลการตรวจได้ภายใน 24 ชั่วโมง
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ – สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
รายชื่อทีมนักศึกษา :
นางสาวศิริพร ภูวรินทร์ยศกุล
นายสราวุฑ ราชเมืองฝาง
นางสาวรักษสกุล ชายทอง
นายเปรมศักดิ์ ถนอมศักดิ์
สำนักวิชา : สหเวชศาสตร์, การบัญชีและการเงิน

ชื่อผลงานวิจัย : คาร์บอนประสิทธิภาพสูงสำหรับอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน
ผลิตภัณฑ์ : ถ่านคาร์บอนประสิทธิภาพสูงจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราที่ใช้ในการผลิต Supercapacitor ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การเก็บประจุไฟฟ้าของตัว Supercapacitor สูงขึ้น และส่งผลให้Supercapacitor จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ยานยนต์เป็นระยะเวลาที่นานขึ้นและขับเคลื่อนไปได้ระยะทางที่มากขึ้น
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง, ผศ.ดร.กมล ถิ่นสุราษฎร์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รายชื่อทีมนักศึกษา :
นางสาวพิชญาภา บุญสุข
นายศิริพงษ์ กิ่งทอง
นางสาวศิริขวัญ ดำคุ้ม
นายนิธิศ ธำรงค์เทพพิทักษ์
นางสาวนงนภัส ดาวสุวรรณ
สำนักวิชา : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อผลงานวิจัย : อุปกรณ์เข็มสกัดสำหรับการวิเคราะห์สารปนเปื้อนอะโรมาติกในน้ำ
ผลิตภัณฑ์ : อุปกรณ์เข็มสกัดโดยใช้ตัวดูดซับเคลือบด้วยวัสดุรูพรุนโครงข่ายโลหะอินทรีย์และวัสดุพอลิเมอร์แบบร่างแหคอมโพสิทในเจลาตินครัยโอเจล ใช้สำหรับเตรียมตัวอย่างการวิเคราะห์สารปนเปื้อนอะโรมาติกที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำ มีประสิทธิภาพในการสกัดสารปนเปื้อนถึงร้อยละ 89-98
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์, อาจารย์เอกวุฒิ จันทร์ส้ม
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, สำนักวิชาการจัดการ
รายชื่อทีมนักศึกษา :
นางสาว สิริณภรณ์ หงษ์หยก
นางสาวเจนจิรา ทรัพย์พนาชัย
นางสาวศุภวรรณ ศิลปวิสุทธิ์
นายศุภชัย จันทร์คล้าย
นางสาวปิยาพัชร เครือเอียด
สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์, การจัดการ

GALLERY

พี่ปัตน์(1)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุดารัตน์ มานะจิตต์ (ปัตน์)
0 7567 3580
sudarat.ma@wu.ac.th

Scroll to Top