อวท. มวล. ร่วมกำหนดบทบาทและตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศ

อวท. มวล. ร่วมกำหนดบทบาทและตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศ

กำหนดบทบาทและตำแหน่งเชิงกลยุทธ์

วันที่ : 7-9 มีนาคม 2567
สถานที่ : ณ โรงแรมบลู โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
จัดโดย : กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) 
อ่านเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/AkbKd

ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนงานนโยบายและยุทธศาสตร์อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยในการประชุมได้หารือ แนวทางการกำหนดบทบาทและตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ (Strategic Position) ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคร่วมกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ และกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)

Scroll to Top