อว.ส่วนหน้า จ.นครศรีฯ พบ รองผู้ว่าฯ นครศรีฯหารือขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2568-2570

อว.ส่วนหน้า จ.นครศรีฯ พบ รองผู้ว่าฯ นครศรีฯหารือขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2568-2570

อว.ส่วนหน้า จ.นครศรีฯ พบ รองผู้ว่าฯ นครศรีฯหารือขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2568-2570

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2566 ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ในนาม อว.ส่วนหน้า จ.นครศรีธรรมราช เข้าพบ นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช อุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และฝ่ายยุทธศาสตร์จังหวัด
เพื่อหารือการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2568-2570 ได้รับการตอบรับ สะท้อน รับโจทย์ปัญหา การต่อยอด และทำโครงการร่วมกันของระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ

Scroll to Top