อุทยานวิทย์ฯ ร่วมประชุม กกร. ผลักดันภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเป็นเมืองรากเหง้าอารยธรรมศรีวิชัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

อุทยานวิทย์ฯ ร่วมประชุม กกร. ผลักดันภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเป็นเมืองรากเหง้าอารยธรรมศรีวิชัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

อุทยานวิทย์ฯ ร่วมประชุม กกร. ผลักดันภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเป็นเมืองรากเหง้าอารยธรรมศรีวิชัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

          ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ประชุมคณะกรรมการ กกร.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 2/2566 เป็นการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570

          เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ นำโดยผู้อำนวยการอุทยานวิทย์ฯ ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กกร.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 2/2566 โดยมี คุณกฤษณ์ เชาว์บวร ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย คุณกรกฏ เตตินานนท์
ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย คุณศิริพันธ์ ฮ่วดค่วน ประธานสมาคมธนาคารจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ซึ่งเป็นการดำเนินงานในระยะที่ 2 จำนวน 30 แผน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ประกอบด้วย แผนระดับกลุ่มจังหวัดที่เหลือ จำนวน 12 กลุ่มจังหวัด (12 แผน) และแผนระดับจังหวัด โดยมุ่งเน้นจังหวัดที่เป็นจังหวัดปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด เนื่องจาก มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค จำนวน 18 จังหวัด (18 แผน) และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ผลักดันพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Scroll to Top