พบกับวิทยากรในกิจกรรม New regional Startup รุ่นที่ 4 : โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้

พบกับวิทยากรในกิจกรรม

New Regional Startup

รุ่นที่ 4 โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้

ในวันที่ 27-30 เมษายน 2566
ณ ห้อง WU Co-working Space
อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 โซน F

หัวข้อ : การออกแบบโมเดลธุรกิจด้วย BMC

โดย คุณตรีชิต เมธารัตนโชติ
CEO & Co-founder MEEPHAKDEE Co.,Ltd.

หัวข้อ : Enterpreneurial Mindset & Design Thinking

โดย คุณอภิโชค ประเสิรฐรุ่งเรือง
CEO & Co-founder MEEPHAKDEE Co.,Ltd.

หัวข้อ : Brand Building & Brand Design

โดย คุณเมญาลินทร์ จันทร์ทอง
MANAGING DIRECTOR & CO-FOUNDER, MEESOOKMEESUP CO.,LTD

หัวข้อ : Accounting and Enterprise's Success

โดย ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจทางธุรกิจ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณภคกุล ทวีวรรณ (ติ้ก)
0 7567 2915
pakakul.ta@wu.ac.th

Scroll to Top