ขอเชิญนักวิจัยเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการโครงการ Area-Based Innovation For Community

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

Area-based Innovation for Community

แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 28 มีนาคม 2566 ด่วน !!

Days
Hours
Minutes
Seconds

เป็นแผนงานที่ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีหรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน ชุมชนในหลากหลายมิติ เช่น การดำรงชีพ สุขภาพ การแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ การสร้างอาชีพ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชน เพิ่มศักยภาพของคนใน ท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ดำเนินการโดย 44 มหาวิทยาลัยเครือข่าย

โครงการ 1 โครงการ สามารถดำเนินการได้กับ 1 ชุมชน หรือมากกว่า
1 ชุมชน ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมโครงการ
(ร่วมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การอบรมจนถึงการใช้งานจริง) ไม่น้อยกว่า 10 คน

จำนวนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน สนับสนุน

มีทุนสนับสนุนวงเงิน  100,000   บาทต่อโครงการ

กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน Tech Transfer to Community

1.
RSP สำรวจ และวิเคราะห์ ข้อมูลชุมชน
2.
ประเมินศักยภาพและ ความต้องการของชุมชน Diagnosis
3.
คัดเลือกชุมชน เป้าหมายจับคู่ เทคโนโลยี
4.
พิจารณาอนุญาต ให้สิทธิเทคโนโลยี (ถ้ามี)
5.
ถ่ายทอดเทคโนโลยี / ปรับปรุงพัฒนา กระบวนการ
6.
ติดตาม ประเมินผล

กำหนดการ

1 ส.ค. 65
ประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านการพิจารณากลั่นกรองฯ ครั้งที่ 1/65
  • เห็นชอบกระบวนการคัดเลือกข้อเสนอโครงการฯ
  • เห็นชอบกรอบการเสนอของบประมาณ
19 ส.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการ อำนวยการส่งเสริมกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ครั้งที่ 3/65
26 ส.ค. 65
ประชุมชี้แจงแนวทางการ เปิดรับข้อเสนอโครงการ ร่วมกับอุทยานฯ ภูมิภาค
7 ต.ค. 65
อุทยานฯ ภูมิภาค ส่งข้อเสนอโครงการ เข้ามายัง สป.อว.
ต้นเดือน ต.ค. 65
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาให้ ความเห็น / ข้อเสนอแนะ ต่อข้อเสนอโครงการ
เดือน ต.ค. 65
ฝ่ายเลขาฯ ประมวลผลจาก ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ และ เตรียมข้อมูลประกอบการประชุมให้ ความคิดเห็นเพื่อประกอบการ พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการฯ
ปลายเดือน ต.ค. – ต้นเดือน พ.ย. 65
การประชุมให้ความคิดเห็นเพื่อ ประกอบการพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอโครงการฯ ผู้เสนอโครงการ ตอบข้อซักถามจากผู้เชี่ยวชาญ
ปลายเดือน พ.ย. 65
ประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านการพิจารณากลั่นกรองฯ ครั้งที่ 2/65
เดือน ธ.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการ อำนวยการส่งเสริมกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ครั้งที่ 4/65
แจ้งผลการพิจารณาต่ออุทยานฯ ภูมิภาค
Contact Footer PM

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณชุติกาญจน์ ศรีกรด (ชุ)
0 7567 3578
chutikan.sr@wu.ac.th

Scroll to Top