อุทยานวิทย์ฯ ดันนักวิจัย เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมดึงเอกชนลงทุนวิจัยเพิ่มกว่า 2.5 ล้าน บาท

อุทยานวิทย์ฯ ดันนักวิจัย เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมดึงเอกชนลงทุนวิจัยเพิ่มกว่า 2.5 ล้าน บาท

วันที่ : 19 ธันวาคม 2565
สถานที่ : ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จัดโดย : ฝ่ายความร่วมมือการวิจัยกับเอกชน
อ่านเพิ่มเติม : –

คุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม Talent Mobility ปีงบประมาณ 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้ดำเนินงานให้ทุน Pre-TM สนับสนุนบุคลากรวิจัยไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม จำนวน 9 โครงการ เกิดผลกระทบให้เอกชนมีการลงทุนในการวิจัยเพิ่มเติมมากกว่า 2.5 ล้าน และส่งเสริมให้ภาคชนมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาต่อยอดได้ธุรกิจได้

Scroll to Top