อวท. ดันนักวิจัย เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ดึงเอกชนลงทุนวิจัยเพิ่มกว่า 2.5 ล้าน บาท

อวท. ดันนักวิจัย เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ดึงเอกชนลงทุนวิจัยเพิ่มกว่า 2.5 ล้าน บาท

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 คุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม Talent Mobility ปีงบประมาณ 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้ดำเนินงานให้ทุน Pre-TM สนับสนุนบุคลากรวิจัยไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม จำนวน 9 โครงการ เกิดผลกระทบให้เอกชนมีการลงทุนในการวิจัยเพิ่มเติมมากกว่า 2.5 ล้าน และส่งเสริมให้ภาคชนมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาต่อยอดได้ธุรกิจได้

Scroll to Top