เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SMART START IDEA by GSB Startup 2022

เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

SMART START IDEA

by GSB Startup 2022

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1-30 เมษายน 2565

ชิงเงินรางวัล

0 ล้านบาท

กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นิสิต นักศึกษา เกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ และสามารถนำแนวคิดที่เกิดขึ้นไปพัฒนาเป็นสินค้าหรือ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เมื่อได้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่พร้อมจัดจำหน่ายแล้ว ธนาคารออมสินจะสนับสนุน การจัดตั้งบริษัทจำลองให้กับนิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ และจะมีการพัฒนาทักษะ ในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจควบคู่กันไป

กิจกรรมจัดตั้ง Smart Startup Company by GSB Startup  กิจกรรมนี้ธนาคารออมสินจะ สนับสนุนการจัดตั้งบริษัทจำลองให้กับนิสิต นักศึกษา ที่มีสินค้า/บริการ ที่พร้อมเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ ให้นำเสนอ แผนธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบจากสถาบันการศึกษา โดยธนาคารออมสินจะพิจารณาอนุมัติเงินทุนสนับสนุน จากเงินกองทุนธนาคารออมสิน ซึ่งกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ และสามารถดำเนินธุรกิจได้จริงตั้งแต่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ของ สถาบันการศึกษาเดียวกัน หรือ
  2. เป็นนิสิต นักศึกษา ที่จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปีรวมทีมกับนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาเดียวกัน (ทั้งนี้ต้องมีนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในทีมอย่างน้อย 1 คน)
  3. มีจำนวนสมาชิกในทีม ไม่เกินทีมละ 10 คน
  4. ต้องมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่ธนาคารกำหนดในปี 2565 และต้องมีความพร้อม ในการเข้าร่วมกิจกรรมจัดตั้ง Smart Startup Company by GSB Startup หากผ่านเข้ารอบ 25 ทีมสุดท้าย (รอบ Prototype to Company) 
  5. นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ต้องสมัครใช้บริการ ผลิตภัณฑ์ประเภทใดประเภทหนึ่งของทางธนาคารออมสิน ณ วันที่สมัครส่งผลงานเข้าร่วมประกวด เช่น บัญชีเงินฝาก, Application MyMo, บัตร VISA, บัตร ATM เป็นต้น
  6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ต้องกด Like & Share Facebook: GSB SMEs Startup หรือที่ธนาคารก าหนด พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ

เอกสารประกอบการสมัคร

video-marketing

Clip Video 

นำเสนอผลงานสินค้าหรือบริการต้นแบบ (Prototype) ความยาวไม่เกิน 3 นาที

presentation

Project Proposal 

(ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 )
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ / บริการ
Business Model Canvas

การจัดประกวด Smart Start Idea by GSB Startup

แบ่งการประกวดเป็น 3 รอบ

school

รอบระดับมหาวิทยาลัย

thailand

รอบคัดเลือก 40 ผลงานระดับประเทศ

office-building

รอบ Prototype to Company

คุณแพรทอง จินดาวงศ์ (แพร)
0 7567 2922
[email protected]

Scroll to Top