บริษัท มังกัสโต้ จำกัด

บริษัท มังกัสโต้ จำกัด

        นายอัครเนตร มีชนะ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าการบริโภคมังคุดคัด ซึ่งเป็นมังคุดดิบ แก่จัด นำมาปอกโดยชำนาญ และเสียบไม้ มีรสชาดอร่อย อมเปรี้ยว อมหวาน และอาหารเฉพาะถิ่น เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนคร ที่ไม่พบในพื้นที่ใดๆ เลยในประเทศไทย เรียกได้ว่าเป็นสินค้าของดีประจำเมืองนครศรีธรรมราชอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม มังคุดคัดที่มีขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไป เช่นที่วัดพระธาต นครศรีธรรมราชนั้น ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน เพราะสีจะเปลี่ยนเป็นคล้ำดำ ผู้ที่จะทานมังคุดคัด จึงต้องมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้น  นายอัครเนตรมีแนวคิดอยากให้วัฒนธรรมการบริโภคมังคุดคัดของชาวนครศรีธรรมราชนี้เป็นที่แพร่หลายและรู้จักในวงกว้างขึ้น จึงได้ขอคำปรึกษาจากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งโชคดีที่มหาวิทยาลัย มีเทคโนโลยีนี้อยู่แล้ว นายอัครเนตร จึงได้ตัดสินใจจัดตั้งบริษัทและจดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โดยมีกรรมการบริษัท 4 ท่าน ได้แก่ นายอัครเนตร มีชนะ นางสาวนาฎสุดา หล่อสุพรรพร นายดิฐคุณ ศรีไตรรัตน์ และนางสาววิยะดา สังยวน ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท

      บริษัท มังกัสโต้ จำกัด ได้ลงนามในสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี “ เรื่องกระบวนการผลิตและการเก็บรักษามังคุดคัดในภาชนะบรรจุปิดสนิท” จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณาจารย์จากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร บุคลากร อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และบริษัท ได้เข้าร่วมโปรแกรมบ่มเพาะธุรกิจกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (โปรแกรม UBI) เพื่อขอรับการสนับสนุนในการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ มาตรฐานการผลิต และด้านการตลาด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

   เทคโนโลยีการเก็บรักษามังคุดคัดในภาชนะปิดสนิท ซึ่งวิจัยโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นั้น เป็นการเก็บรักษามังคุดคัดในภาชนะปิดและมีการดัดแปลงสภาพบรรยากาศในภาชนะให้มีสัดส่วนต่างไปจากสภาพบรรยากาศปกติ ซึ่งวิธีการดังกล่าวเรียกว่า Modified Atmosphere Packaging หรือ MAP พร้อมทั้งมีการพัฒนาสูตรสารละลายสำหรับแช่ที่มีประสิทธิภาพสูงปลอดภัยต่อผู้บริโภคมาใช้ ผนวกกับการใช้อุณหภูมิความเย็นที่เหมาะสม จนทำให้สามารถเก็บรักษามังคุดคัดไว้ในที่เย็นนานถึง 12 วัน ซึ่งยังคงสภาพสี เนื้อสดกรอบ ได้เหมือนใหม่ (จากปกติที่สามารถเก็บได้ไม่เกิน 1 วัน) นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปรับปรุงโรงงานโดยขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จนได้รับ มาตรฐานอาหารและยา และมาตรฐานอาหารฮาลาลด้วย ทำให้มังคุดคัด มังกัสโต้ เป็นเจ้าแรกที่สามารถขยายตลาดมังคุดคัดมาตรฐาน อย. ไปสู่จังหวัดอื่นๆ ได้ตามความตั้งใจ ปัจจุบัน มังคุดคัดมังกัสโต้
มีวางจำหน่ายแล้วที่ : 
– ร้านของฝาก คิวคูตอน
– ตัวแทนจำหน่ายกรุงเทพมหานคร
– ออนไลน์ใน facebook page : https://www.facebook.com/manggusto
ราคา : 215 บาท (ขนาด 4 ลูก)

บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนโดยผู้เชี่ยวชาญ ดังต่อไปนี้

ด้านเทคโนโลยีการเก็บรักษามังคุดคัด : ผศ.ดร.สุปราณี มนูรักษ์ชินากร
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ : นางสาวฝนทิพย์ หนูอุดม นักวิจัยและนักบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ : อาจารย์ศกุนิชญ์ จันทร์ทอง อาจารย์สาขาออกแบบอุตสาหกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ด้านมาตรฐานการผลิต : 

  • อาจารย์ ฮุชเซ็น  นิยมเดชา สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ผศ.ดร. พิมาน  ธีระรัตนสุนทร  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ : ผศ.วิลาวัณย์ ดึงไตรภพ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Scroll to Top