โครงสร้างคณะกรรมการ 5ส Green

ประธาน 5ส. อวท.

ผกากรอง ทองแกมนาค
ประธานกรรมการ 5ส Green

0 7567 3574 , 3576
pakakrong.th@mail.wu.ac.th

โครงสร้างคณะกรรมการ 5

สมฤดี เดชสุวรรณ์
คณะกรรมการ 5ส Green

0 7567 2959 , 3577
somrudee.da@mail.wu.ac.th

โครงสร้างคณะกรรมการ 5

วนิดา พรประสิทธิ์
คณะกรรมการ 5ส Green

0 7567 2917
wanida.pr@mail.wu.ac.th

โครงสร้างคณะกรรมการ 5

ชฎาภรณ์ ชฎากาญจน์
คณะกรรมการ 5ส Green

0 7567 2916
chadaporn.ch@mail.wu.ac.th

โครงสร้างคณะกรรมการ 5

ทวินันท์ ตักชะเลง
คณะกรรมการ 5ส Green

0 7567 3575 , 2927
tawinan.ta@mail.wu.ac.th

คณะทำงาน 5ส Green (อวท.)

โครงสร้างคณะกรรมการ 5 ส

ธีติมา ฉ้วนเจริญ 

0 7567 2917
theetima.ng@wu.ac.th

โครงสร้างคณะกรรมการ 5 ส

ญาณิศา ไชยณรงค์

0 7567 3586
yanisa.ca@wu.ac.th

โครงสร้างคณะกรรมการ 5 ส

เรณู มีสิทธิ์

0 7567 3573
renoo.me@wu.ac.th

โครงสร้างคณะกรรมการ 5 ส

ณัฐณิชาช์ ลิ่มปรัชญา

0 7567 3576
natnicha.ua@wu.ac.th

โครงสร้างคณะกรรมการ 5 ส

กุลกนก พัฒนศิลป์

0 7567 3570
kunkanouk.pa@wu.ac.th

Scroll to Top