แผนผังพื้นที่ 5ส Green

พื้นที่โซน A

ห้องสำนักงาน, ห้องผู้อำนวยการ

ผู้ดูแล : นางสาวผกากรอง   ทองแกมนาค (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ผังการจัดวางตู้

พื้นที่โซน B

ห้องบ่มเพาะผู้ประกอบการ WIC, TLO, EDC, iTech

ผู้ดูแล : นางสาวสมฤดี  เดชสุวรรณ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ผังการจัดวางตู้

รูปแบบโต๊ะทำงาน

โซน A

ผู้ดูแล : นางสาวผกากรอง   ทองแกมนาค (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

โซน B

ผู้ดูแล :
1.  นางสาวสมฤดี เดชสุวรรณ์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
2. นางสาววนิดา พรประสิทธิ์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
3. นางสาวชฎาภรณ์ ชฎากาญจน์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
4. นางสาวทวินันท์ ตักชะเลง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

พื้นที่อื่นๆ

เช่น ห้องครัว/ห้องเก็บของ, ห้องสตูดิโอ, และห้องควบคุม

Scroll to Top