รูปกิจกรรม 5ส Green

Big Cleanning Day WUSTP

กิจกรรม Be Happy and Fun with “5s”

กิจกรรมสุ่มตรวจครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมสุ่มตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 17 มกราคม 2565

กิจกรรมสุ่มตรวจครั้งที่ 3 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมสุ่มตรวจครั้งที่ 4 วันที่ 26 เมษายน 2565

กิจกรรมสุ่มตรวจครั้งที่ 5 วันที่ 27 เมษายน 2565

กิจกรรมสุ่มตรวจครั้งที่ 6 วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมสุ่มตรวจครั้งที่ 7 วันที่ 19 สิงหาคม 2565

ภาพการมอบรางวัล

Scroll to Top