รูปกิจกรรม 5ส Green

กิจกรรม สายลับจับได้ตรวจนะ "5s"

เพื่อกระตุ่นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 5ส

กิจกรรม สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักษ์ "5s"

เพื่อกระตุ่นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดูแลหน่วยงานร่วมกัน

ภาพมอบรางวัล

การประชาสัมพันธ์ 5ส ภายในหน่วยงาน

Scroll to Top