เป้าหมายการดำเนินกิจกรรม 5ส Green

 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการปรับปรุงคุณภาพงาน โดยใช้เครื่องมือ 5ส ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับ ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ
 • ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าฝ่าย สนับสนุน ส่งเสริม และติดตามกำกับดูแล รวมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินงาน โดยให้ทุกคนถือเป็นภารกิจสำคัญในการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน
 • จัดทำแผนการดำเนินการ
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
 • ทำความเข้าใจ แจ้งปฏิทินการตรวจประเมินตามมาตรฐานกลาง
 • Big Cleaning หน่วยงานทุกเดือน หรือตามมติที่ประชุมของหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง
 • ประเมินผล Self-Audit
 • รับการตรวจประเมินผลในระดับหน่วยงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย
 • ปรับปรุง พัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน / ภายนอกหน่วยงาน
 • นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม 5ส ให้เป็นไปตามมาตรฐานกลาง เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงาน ขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง
 • เพื่อให้การดำเนินงาน 5ส เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
 • ปรับปรุง พัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน / ภายนอกหน่วยงาน
 • นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม 5ส ให้เป็นไปตามมาตรฐานกลาง เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

1. จัดทำกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในหน่วยงาน 2 ครั้ง/ปี
2. ดำเนินการ Self Audit หน่วยงาน 3 ครั้งต่อปี
3. ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ทำงาน (100%)
4. นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะมาปรับปรุง และพัฒนาภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางอย่างสม่ำเสมอ
5. ได้รับคะแนนการตรวจประเมินไม่น้อยกว่า 4.50 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)
6. เปอร์เซ็นต์การดำเนินงานไม่ต่ำกว่า 90%

Scroll to Top