กฏระเบียบด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ มวล.

เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

*หมายเหตุ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือ Click

ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่งด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

  • ระเบียบฯ ว่าด้วย การดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2552 (อ้างอิง : Click Link
  • ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติและการจัดสรรผลประโยชน์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (ประกาศ เมื่อ 23 เมษายน 2553) (อ้างอิง : Click Link)
  • ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสมนาคุณผลงานวิจัยที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (ประกาศ เมื่อ 5 กรกฎาคม 2555) (อ้างอิง : Click Link)
  • คำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 1219/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (อ้างอิง : Click Link)

ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่งอื่นๆที่ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ มีดังนี้

ประกาศ “ประกาศฯ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2564 บังคับใช้รอบปีประเมิน 2564 (1 ต.ค.63-30 ก.ย.64)” (อ้างอิง : https://drive.google.com/file/d/1AoOlpY79ZLFs-OlyjadNK491LuH9IjWn/view?usp=sharing )

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตร (ประกาศ เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2560) (อ้างอิง : https://drive.google.com/file/d/12ZdBUK8P1FiR-cgqBcnvZuaoz0AmtCaE/view?usp=sharing )

ส่งเสริมบุคลากรโดยการให้ทุนสำหรับการวิจัยเพื่อขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร